Algemene Voorwaarden

Mobielwebs.nl

Op de website van Mobielwebs.nl biedt Mobielwebs.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 63815583  (“Mobielwebs”) toegang tot de dienst onder deze voorwaarden. Bepalingen of voorwaarden door u gesteld die afwijken van, of niet voorkomen in, deze gebruiksvoorwaarden zijn voor Mobielwebs alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Registratie en acceptatie

Via de website www.Mobielwebs.nl kunt u namens het bedrijf dat u vertegenwoordigt een pakket aanvragen waarmee u de dienst in gebruik kunt nemen. Mobielwebs zal uw aanvraag zo snel mogelijk beoordelen en na acceptatie het pakket voor u maken en activeren. Mobielwebs mag de aanvraag om haar moverende redenen weigeren. De configuratie en werking van de dienst is afhankelijk van de door u aangedragen gegevens. De dienst kan beperkt of geheel niet werken indien deze gegevens niet of niet volledig zijn aangeleverd. Mobielwebs heeft het recht de dienst (tijdelijk) niet of beperkt te leveren en/of het gebruik daarvan te beperken, indien u een verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

Artikel 2. Beschikbaarheid van systemen 

Mobielwebs zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de dienst te realiseren, en om toegang tot door u opgeslagen gegevens te realiseren voor bezoekers. Mobielwebs biedt echter geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen in een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Indien u signaleert dat de dienst niet of niet volledig beschikbaar is, zal Mobielwebs binnen een redelijke termijn de klacht onderzoeken. Mobielwebs zal zich inspannen om de door haar voor de dienst  gebruikte systemen en software up-to-date en veilig te houden. Mobielwebs is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Mobielwebs is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de dienst niet ten goede komt. Mobielwebs zal regelmatig reservekopieën maken van door u op systemen van Mobielwebs opgeslagen gegevens voor continuïteitsdoeleinden. Deze reservekopieën worden door Mobielwebs gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen. Het beschikbaar stellen van de reservekopieën of individuele bestanden daaruit is alleen mogelijk in bijzondere gevallen en tegen betaling van het gebruikelijke uurtarief van Mobielwebs. Uw gebruik van de dienst dient redelijk te zijn (“fair use”) betreffende de opslagruimte en dataverkeer per maand die gebruikt wordt voor de dienst. Bij overschrijding van dit maximum zal Mobielwebs. u contacteren om een passende oplossing te vinden, zoals het gebruik van de dienst te beperken of te blokkeren, dan wel om een extra bedrag in rekening te brengen.

Artikel 3. Ontwikkelen van maatwerk

Indien een aanvullende dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van werken zoals websites,webshops, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), zal Mobielwebs. de werkzaamheden daarbij met zorg uitvoeren op basis van de door u te verstrekken gegevens. U staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van uw instructies en gegevens. Mobielwebs. zal de Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. U dient vervolgens binnen 30 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien u niet binnen deze periode opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien u het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Mobielwebs zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. U heeft vervolgens een periode van 15 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. Indien u na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Mobielwebs gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Mobielwebs het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van deze overeenkomst ontwikkelde, ingezette of ter beschikking gestelde software of Werken berusten uitsluitend bij Mobielwebs of diens toeleveranciers. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die apart expliciet worden toegekend. Indien door u aan Mobielwebs verstrekte materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat u er te allen tijde voor in dat u beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik bij de dienst. U vrijwaart Mobielwebs van claims van derden ten aanzien van schending van hun rechten betreffende deze materialen. Alle gebruiksrechten vervallen bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voorts zijn prijzen op de website van Mobielwebs onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Tenzij anders overeengekomen dient u jaarlijks bij vooruitbetaling het verschuldigde bedrag te voldoen aan Mobielwebs. Variabele kosten worden achteraf in rekening gebracht door Mobielwebs. Mobielwebs zal voor alle betaalde bedragen een elektronische factuur beschikbaar stellen. Mobielwebs is gerechtigd de gehanteerde tarieven eens per kalenderjaar aan te passen. Mobielwebs zal Opdrachtgever ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. De betalingstermijn  van facturen van Mobielwebs is uiterlijk 8 dagen na de datum van de factuur, Tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Tevens mag Mobielwebs in dat geval de toegankelijkheid van de dienst voor bezoekers en/of voor uzelf beperken totdat de betaling volledig is voldaan.

Artikel 6. Herroepingsvoorwaarden

Bij de orderbevestiging gaat u er mee akkoord en verzoekt u uitdrukkelijk om voor het einde van de herroepingsperiode met de uitvoering van de service te beginnen. U bent er van bewust  dat uw recht op herroeping komt te vervallen als de service volledig is uitgevoerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Mobielwebs is slechts aansprakelijk jegens u in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Mobielwebs voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Mobielwebs is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door u en schade wegens door Mobielwebs gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor de zes maanden voorafgaande aan de schade brengende gebeurtenis. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtgevers. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Mobielwebs door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet Mobielwebs kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 8. Duur en opzegging

Deze overeenkomsten wordt aangegaan voor een keuze termijn van minimum één tot drie jaar. De overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging tijdig met een opzegtermijn van één maand steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Indien u de aard van de diensten aanpast middels een up- of downgrade, dan wordt de overeenkomst op het moment van actief worden daarvan aangegaan voor een nieuwe periode van een jaar. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Mobielwebs gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en uw account op te heffen. mobielwebs is niet verplicht in dat geval u een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Artikel 9. Wijzigingen in overeenkomst

Mobielwebs is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 30 dagen voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling van de wijzigingen te doen via uw account/email-adres.

Artikel 10. Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mobielwebs gevestigd is. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. De door Mobielwebs ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door u. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de andere partij. Mobielwebs mag echter zonder aparte toestemming de overeenkomst overdragen aan een derde die het bedrijf of de relevante bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

 

Venray Augustus,2015, Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK.